ORGOVYX® 

Första och enda orala ADT-behandlingen vid avancerad HSPC*1,2
Snabb effekt på testosteronsänkning jämfört med leuprorelin1

Bibehållen sänkning av testosteron1

*HSPC: Hormonkänslig prostatacancer

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För fullständig SPC Orgovyx klicka här.

Orgovyx (relugolix) 120 mg filmdragerade tabletter. Rx, F, ATC-kod: L02BX04. Indikation: Orgovyx är avsett för behandling av vuxna patienter med avancerad, hormonkänslig prostatacancer. Dosering: Behandlingen med Orgovyx ska inledas med en laddningsdos på 360 mg (tre tabletter) den första dagen, följt av en dos på 120 mg (en tablett) en gång dagligen, ungefär vid samma tid varje dag. Varningar och försiktighet: Androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet, är förknippad med minskad bentäthet och hjärt-kärlsjukdomar har rapporterats under användning. Det rekommenderas att leverfunktionen hos patienter med känd eller misstänkt leversjukdom övervakas under behandlingen och att försiktighet iakttas hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion. Effektivt preventivmedel rekommenderas under behandling då exponering för relugolix under tidig graviditet kan öka risken för tidigt missfall. Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner: Samtidig administrering av Orgovyx och perorala P-gp-hämmare ska undvikas. Samtidig administrering av Orgovyx och en kombination av P-gp- och starka CYP3A-inducerare ska undvikas. Biverkningar: De vanligaste observerade biverkningarna under behandling med relugolix är fysiologiska effekter av testosteronsuppression, däribland värmevallningar (54 %), muskuloskeletal smärta (30 %) och uttalad trötthet (26 %). Andra mycket vanliga biverkningar är bland annat diarré och förstoppning (12 % vardera). För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för senaste översyn av produktresumé: 20/12/2023  SE-01706.

Referenser:
1. Shore ND, et al. N Engl J Med. 2020;382(4):2187–2196.
2. Produktresumé Orgovyx (relugolix). www.fass.se
3. TLV. https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/generell-subvention/arkiv/2023-10-20-orgovyx-ingar-i-hogkostnadsskyddet.html?query=orgovyx
4. Fizazi K, Gillessen S on behalf of the ESMO Guidelines Committee. Updated treatment recommendations for prostate cancer from the ESMO Clinical Practice Guideline considering treatment intensification and use of novel systemic agents. Annals of Oncology 2023; 34: 557-562.
För fullständig SPC Orgovyx klicka här.

Accord Healthcare AB, Frösundaviks Allé 1, 169 70 Solna, Sweden, Tel: +46 8 624 00 25.
sweden@accord-healthcare.com
www.accord-healthcare.com/se

SE-01699 2023-10-27